THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: PVPIPE Tiền Giang 2019 - 2020
  • Khách hàng: PVPIPE Tiền Giang
  • Địa điểm: Tiền Giang
  • Thời gian: 08/2019 - Present
  • Mô tả dự án: