THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhiệt điện Mông Dương II
  • Khách hàng: Vallence
  • Địa điểm: Quảng Ninh
  • Thời gian: 2014
  • Mô tả dự án: