THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch năm 2017
  • Khách hàng: PV Power Service
  • Địa điểm: Đồng Nai
  • Thời gian: 09/2017 - 01/2018
  • Mô tả dự án: