THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Nhà máy điện Cà mau
  • Khách hàng: PVPS
  • Địa điểm: Cà Mau
  • Thời gian: 07/2017 - 08/2017
  • Mô tả dự án: