THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Bảo trì và sửa chữa Tàu Westsea Titan
  • Khách hàng: Saigon Shipyard
  • Địa điểm: Quận 7, Hồ Chí Minh City
  • Thời gian: 05/2015 - 06/2015
  • Mô tả dự án: